गायत्री मन्त्र-Gayatri Mantra

गायत्री मन्त्र-Gayatri Mantra

Gayatri Mantra-ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मन्त्र (Gayatri Mantra) Gayatri Mantra ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । गायत्री मन्त्रः गायत्री मंत्र आप सबने …

Read more