वैदिक साहित्य – MCQ NOTES

वैदिक साहित्य MCQ NOTES 1.एच् स्वराणां भेदा:भवतन्ति ।(क) षट्(ख) द्वादश (ग) अष्टादश(घ) त्रिंशत 2.संस्कृते यम वर्णा:मन्यन्ते ?(क) त्रय:(ख) चत्वार: (ग) अष्ट(घ) द्वौ 3.ल्यूट् इत्यस्मिन् प्रत्यये ल् वर्णस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति ?(क) हलन्त्यम्(ख) चुटू(ग) लश्क्वतद्धिते … Continue reading वैदिक साहित्य – MCQ NOTES